Všeobecné obchodné podmienky


Doprava tovaru a jeho cena

Pre maloobchodných zákazníkov je doprava ZADARMO, pre registrované obchodné subjekty podľa zmluvných obchodných podmienok.

Doba dodania tovaru je obvykle do 14 dní.

Obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.

Objednávkou si zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži na rezerváciu tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník skontrolovať u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu, viď. odsek Doprava a cena.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

2. Zaslanie tovaru

Pri tovare, ktorý má byť zákazníkovi poslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronické zaslanie potvrdenia pracovníkom spoločnosti či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. V okamihu potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané iba v prípade zásielkového predaja, nie pre osobný odber tovaru.

Dodacie lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prepravných možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe zásielkovou službou, obvykle do 14 dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú si zákazník stanovil na objednávke.

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvoleného druhu tovaru (objem a váha) podľa zmluvných podmienok konkrétneho odberateľa (viď bod Doprava tovaru a cena).

Spôsob uhradenia ceny tovaru

Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, zákazník za prítomnosti dopravcu je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že ho prijal mechanicky nepoškodený. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy sa neberie ohľad, budú zamietnuté.

3. Osobný odber tovaru

Ak zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka rezervovaný na prevádzke.

Tovar je zákazníkovi na prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru. Zákazník má právo prezrieť si tovar na prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy.

V prípade osobného odberu tovaru na prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

4. Záručné podmienky a reklamácie

Ručiteľ poskytuje kupujúcemu záruku na predaný výrobok podľa zásad a podmienok stanovených záručnými podmienkami.

Záruka na kotol bude uznaná za podmienok, že bude vykonaná celková úhrada za predmet zmluvy a na adresu obchodnej kancelárie bude odoslaná kópia správne vyplneného záručného listu.

Záruka taktiež zaniká pokiaľ do 14 dní od dátumu prvého spustenia užívateľ nezašle na adresu obchodného zastúpenia (ďalej OZ), a to e-mailem alebo poštou: info@novitera.sk, Novitera, a.s, Železničná 329/21, 905 01 Senica, správne vyplnený záručný list s uvedením všetkých požadovaných údajov alebo ak v záručnom liste nie je uvedené číslo kotla, údaje o užívateľovi (Meno, Priezvisko, adresa, telefón), údaje o inštalatérskej firme, hodnoty regulačných parametrov kotla, druh paliva.

Nevyplnený záručný list, bez pečiatok, podpisov a zápisu je neplatný.

Doplnenie hodnoty komínového ťahu a teploty spalín nie je povinné, ale vyžaduje sa pri nahlasovaní poruchy, ktora s týmto prípadným problémom súvisí.

Záruka sa nevzťahuje na kotol, ak sa číslo kotla, regulátora alebo prevodového motora nezhoduje s číslami uvedenými v certifikáte kotla. Pri návšteve servisného pracovníka je dôležité doplniť všetky informácie. Chýbajúci zápis môže byť dôvodom odmietnutia záručnej opravy.

Dodávateľ zaručuje správne fungovanie kotla, za predpokladu dodržania podmienok určených v návode na obsluhu, a to najmä v rozsahu parametrov týkajúcich sa paliva, komína, teploty vratnej vody a pripojenie do systému ústredného vykurovania.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie mechanických súčiastiek, ako sú: skrutky, matice, rukoväte, šamotové a betonovej katalyzátory, tesniace prvky, pohyblivé rošty, deflektor plameňa so závesom, závlačky, svorníky, kliny, kondenzátory, zapaľovače, lakované povrchy (vonkajšie steny kotla a zásobníka paliva), parafínová zátka, teplomer spalín, utesňovacie povrazy.. Táto záruka sa taktiež nevzťahuje na prvky elektrického vybavenia - na tieto je poskytovaná samostatná záruka výrobcu daného zariadenia.

Montáž neoriginálnych náhradných dielov, svojpomocné opravy alebo zásah do konštrukcie kotla v čase trvanie záruky má za následok jej stratu.

Aby ste zabezpečili bezproblémovú pozáručnú prevádzku kotla, odporúčame používať len originálne náhradné diely.

Na zariadenie sa nevzťahuje záruka, ak reklamovaná porucha vznikla v dôsledku mechanického alebo tepelného poškodenia, vykazuje známky požiaru, zaplavenia, známky pôsobenia agresívnej atmosféry (vrátane výparov z kanalizačných nádrží), známky korózie vzniknuté v dôsledku používania mokrého paliva (zásobník paliva, potrubie šnekového dopravníka ), použitie chemických prostriedkov alebo vykazuje známky prepätia.

Záruka sa nevzťahuje na kotly, ktoré boli poškodené aj v dôsledku:

- Nesprávnej prepravy vykonanej alebo zadanej kupujúcim

- Chybné montáže vykonané neoprávnenou osobou

- Nesprávne svojpomocné opravy

- Nesprávnej prevádzky a iných príčin, ktoré sa netýkajú výrobcu

Záručná doba sa počíta odo dňa predaja, nie viac než 18 mesiacov od dátumu výroby (rozhoduje dátum na predajnom doklade alebo dátum výroby uvedený v návode) a je:

a) 5 rokov na tesnosť oceľových výmenníkov tepla (kotlov rady DRACO, DRACO DUO, DRACO DUO VERSA, DRACO BIO COMPACT, DRACO BIO, DRACO DUO BIO, DRACO DUO ECO bez ohľadu na typ namontovaného horáku, pri montáži so štvorcestným ventilom so servomotorom, alebo termostatickým ventilom),

b) 10 rokov na tesnosť liatinových výmenníkov tepla (kotlov rady TYTAN BIO, DRACO TYTAN II, TYTAN, pri montáži so štvorcestným ventilom so servomotorom, alebo termostatickým ventilom),

c) 5 rokov na tesnosť oceľovej základne liatinového výmenníka tepla (kotlov rady DRACO TYTAN II, pri montáži so štvorcestným ventilom so servomotorom, alebo termostatickým ventilom),

d) 3 rokov na tesnosť oceľových výmenníkov tepla (kotla rady ECONOMIC, pri montáži so štvorcestným ventilom so servomotorom, alebo termostatickým ventilom),

e) 5 rokov na tesnosť oceľových výmenníkov tepla (kotla rady ECOTEK, ECOTEK PLUS, pri montáži so štvorcestným ventilom so servomotorom, alebo termostatickým ventilom),

f) 2 roky na tesnosť všetkých výmenníkov tepla, pri montáži bez štvorcestného ventila so servomotorom, alebo termostatickým ventilom),

g) 2 roky na tesnosť oceľovej základne a liatinového výmenníka tepla (kotla rady DRACO TYTAN II pri montáži bez štvorcestného ventila so servomotorom, alebo termostatickým ventilom),

h) 2 roky (24 mesiacov) na ostatné súčiastky a na správne fungovanie,

i) 1 rok na pohyblivé časti, ktoré sú súčasťou výbavy kotla (pohyblivý rošt a pod.)

V prípade vzniku poruchy sa predlžuje záruka na zariadenie o dobu potrebnú k jej oprave.

Po dobu trvania záruky dodávateľ poskytuje bezplatnú opravu, odstránenie fyzickej poruchy predmetu zmluvy, a to do:

a) 14 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy nevyžaduje výmenu konštrukčných prvkov predmetu zmluvy,

b) 30 dní od dátumu nahlásenia, pokiaľ odstránenie poruchy vyžaduje výmenu konštrukčných prvkov.

Nahlásenie odstránenia fyzickej poruchy v rámci záručnej opravy (reklamačné hlásenie) sa musí uskutočniť ihneď po zistení výskytu fyzickej poruchy.

Reklamačné hlásenie zasielajte na adresu výrobcu:

e-mail: servis@novitera.sk

tel.: +421 911 407 049

Hlásenie je vykonávané zaslaním vyplneného reklamačného kupónu, ktorý je možné odstrihnúť z návodu na obsluhu alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky www.novitera.sk. V reklamačnom hlásení uveďte:

a) typ, veľkosť kotla, továrenské číslo (údaje sa nachádzajú na výkonovom štítku a v návode na obsluhu),

b) dátum a miesto zakúpenia,

c) presný opis poškodenia a fotodokumentáciu

d) systém ochrany kotla (typ expanznej nádoby),

e) presnú adresu a telefónne číslo osoby nahlasujúcej reklamáciu.

V prípade reklamácie nepravidelného spaľovania v kotli, dechtového znečistenia, prenikaniu dymu prikladacími dvierkami alebo zo zásobníka paliva musí byť k reklamačnému hláseniu priložená kópia kominárskeho posudku potvrdzujúceho, žé komínový prieduch spĺňa všetky podmienky obsiahnuté v návode na obsluhu pre danú veľkosť kotla.

Omeškanie s vykonaním opravy nevzniká, ak dodávateľ alebo jeho zástupca bude pripravený odstrániť poruchu v termíne stanovenom reklamujúcim a nebude môcť vykonať opravu z príčin ktoré sa netýkajú ručiteľa (napr. chýba vhodný prístup k zariadeniu, elektrická energia, voda a pod.).

V prípade, že reklamujúci dvakrát znemožní prevedenie záručnej opravy aj napriek pripravenosti dodávateľa k jej prevedeniu, má sa za to, že reklamujúci rezignoval na nárok obsiahnutý v záručnom hlásení.

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nesprávny výber kotla vzhľadom k veľkosti vykurovaných plôch (napr.inštalácia kotla s príliš malým alebo príliš veľkým výkonom v pomere k potrebám). Odporúča sa, aby bol výber kotla realizovaný v spolupráci s príslušnou projektovou kanceláriou alebo dodávateľom.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) koróziu oceľových súčiastok v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote obehovej vody do inštalácie ÚK nižšia ako 60 °C,

b) koróziu oceľových prvkov v dôsledku dlhodobej prevádzky kotla pri teplote spiatočnej vody z inštalácie ÚK nižšej ako 45 ° C,

c) chybnú montáž vykonanú neoprávnenou osobou, najmä odchýlky od noriem obsiahnutých v PN - 91 / B - 02413. Vykurovanie a teplárenstvo

d) poškodenie kotla vyplývajúce z použitia obehovej vody pre inštaláciu ÚK nesprávnej tvrdosti, v dôsledku ktorej dochádza k prepaľovaniu plechov z dôvodu nahromadenia vodného kameňa (chýbajúca úprava vody vo vykurovacom systéme),

e) nesprávne fungovanie kotla v dôsledku nesprávneho komínového ťahu alebo nesprávne vybraného výkonu kotla,

f) škody vzniknuté pri výpadku napájania

g) používanie paliva nízkej kvality alebo iného, ​​ako ktoré predpokladá výrobca (typ horáka).

Dodávateľ môže zaťažiť kupujúceho nákladmi súvisiacimy s neodôvodneným reklamačným hlásením. Môže tiež zaťažiť kupujúceho nákladmi na odstránenie fyzickej poruchy, pokiaľ jej príčinou bola nesprávna prevádzka kotla.

Zanedbateľné vady nemajú vplyv na úžitkovú hodnotu kotla a nevzťahuje sa na ne záruka.

Podmienkou pre uznanie reklamácie je predloženie predajného dokladu a správne vyplnenie záručného listu spoločne s reklamačným kupónom.

Inštaláciu kotla do vykurovacieho systému môže vykonať iba odborná firma, ktora vlastní všeobecné Inštalatérske oprávnenie (Nutné prevedenie zápisu a odtlačok pečiatky do záručného listu).

Prvé spustenie kotla a všetky opravy a činnosti prekračujúce rozsah užívateľských činností popísaných v návode na obsluhu môže vykonať len personál zaškolený výrobcom.

Reklamované elektrické príslušenstvo (regulácia, ventilátor) spoločne s reklamačným protokolom je potrebné zaslať na adresu OZ. O spôsobe dopravy sa užívateľ vopred dohodne s OZ a následné dopravné náklady sú na ťarchu OZ. Dodávateľ sa zaväzuje posúdiť reklamáciu a informovať užívateľa o výsledku posúdenia opravovanej súčiastky do 5 pracovných dní od dátumu obdržania zásielky.

OZ Novitera, a.s. nenesie zodpovednosť za:

a) škody spôsobené výrobkom počas jeho prevádzky alebo poruchy,

b) zamŕzaniu inštalácie iných prvkov stavby v dôsledku poruchy kotla, ak odstavenie kotla je spôsobené chýbajúcou náhradnou súčiastkou, ktorá sa prirodzene opotrebúva.

Záruka sa vzťahuje iba na poškodenie vyplývajúce zo skrytých výrobných alebo materiálových vád pod podmienkou, že:

- Kotol bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a bolo používané príslušenstvo doporučované výrobcom

- Kotol nebol demontovaný ani modifikovaný neoprávnenými osobami,

nebol zničený (odstránený) typový štítok kotla.

V prípade zistenia neodôvodnenej reklamácie cestovné náklady zamestnanca záručného servisu bude hradiť reklamujúci.

Výmena reklamovanej súčiastky servisným pracovníkom na výrobok bez porúch nie je rovnaká so záručnou opravou. V prípade, že servisný pracovník nemôže zistiť u klienta jednoznačnú príčinu poruchy, výrobca si vyhradzuje právo previesť posudok za účelom zistenia príčiny vzniku poškodenia. Posudok bude vykonaný v sídle firmy výrobcu v termíne do 60 dní od dátumu prevedenia výmeny alebo opravy. V prípade zistenia poškodenia vzniknutého z nezávislých príčin u výrobcu(napr. nesprávne prevedená pripojovacia inštalácie kotla, zaplavenie, sieťové prepätie, mechanické poškodenie, skrat v inštalácii) výrobca vystaví príslušnú faktúru užívateľovi za výmenu /opravu. Faktúra spoločne s protokolom o posúdení a poškodenou súčiastkou bude odoslaná užívateľovi. V prípade neuhradenia faktúry v termíne bude užívateľovi pozastavená záruka do doby uhradenia pohľadávky.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručná doba stanovená nie je občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci podnikateľskej činnosti(nákup na IČ).

Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru, (viď. Odsek Záručné podmienky a Reklamácia)

Podmienky pre uznanie reklamovaných vád v záruke

1. Kotol bol namontovaný firmou, ktora v čase inštalácie mala platný certifikát montážne firmy na montáž daného kotla.

2. Kotol bol uvedený do prevádzky firmou, ktorá v čase uvedenia do prevádzky mala platný certifikát servisnej firmy k servisu a uvedenie daného kotla do prevádzky.

3. Kotol bol inštalovaný v súlade s platnou legislatívou SR.

4. pri inštalácii kotla boli dodržané požiadavky na inštaláciu dané výrobcom, najmä ochrana teploty vratnej vody.

5. Počas prevádzky boli dodržané podmienky prevádzky a údržby kotla popísané v návode na obsluhu k danému výrobku.

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky alebo emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona 634/1992 Zb. 30 dní.

5. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie:

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odsek 7 § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne v prevádzke dodávateľa, teda prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnosť, či tovar rezervovali na stránkach www.novitera.sk alebo nie.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v pripade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.